วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณพร้อมติดตั้ง ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณพร้อมติดตั้ง ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
 
             วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณพร้อมติดตั้ง ของงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องแม่ข่ายระบบงานทะเบียนและวัดผล
จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๒.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้ง จำนวน ๙   เครื่อง
                 ๓.  อุปกรณ์กระจายสัญญาณ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑   เครื่อง
                 ๔.  กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑๒   ตัว

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lbtech.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖-๔๑๑๐๘๓ ต่อ ๑๒๓,๑๒๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายวีระเดช เหลืองหิรัญ)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

 

 
(นาย วีระพันธ์ เจริญปรุ)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย วีระพันธ์ เจริญปรุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 12/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60056238332&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure