วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ทีนั่ง(ดีเซล) ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ทีนั่ง(ดีเซล) ประจำปี ๒๕๖๐
 
             วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อรถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ทีนั่ง(ดีเซล) ประจำปี ๒๕๖๐ ตามรายการ ดังนี้
 รถตู้โดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ทีนั่ง(ดีเซล) ประจำปี 2560
จำนวน ๑   คัน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว                                                
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
                   
๖.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗.
บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Gprocurement Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                    ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท อาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th,www.srtc.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗-๒๗๒๑๖๘ ต่อ ๑๔๒ ในวันและเวลาราชการ

           การเสนอราคาครั้งนี้จะมีผลสมบูรณ์เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้วิทยาลัยเทคนิค-สุราษฎร์ธานีจัดซื้อ รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑ ที่นั่ง(ดีเซล) ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เท่านั้น

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

 

 
(นาย วิชัย ลิวิวัฒนกูล)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย วิชัย ลิวิวัฒนกูล ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 011/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60076028169&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure