วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องหาพิกัดดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องหาพิกัดดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
             วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องหาพิกัดดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามรายการ ดังนี้
 เครื่องหาพิกัดดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์
จำนวน ๑   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                    กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

                    ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.surintech.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๔๕๑ ๑๑๙๐ ต่อ ๖๐๐ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นางสาวศิริวรรณ วงศ์วิลา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

 

 
(นาย โกมินทร์ สวัสดิภาพ)
 หัวหน้างานพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
 โดย นาย โกมินทร์ สวัสดิภาพ หัวหน้างานพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 001/2561
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60127038243&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure