ศธ.จัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี รศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ,นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา ตลอดจนผู้บริหารองค์กรหลัก หน่วยงานในกำกับ ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

 

 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การบรรพชาอุปสมบทเป็นการเพิ่มพูนทายาทของพระพุทธศาสนาให้มีจำนวนมากขึ้น เป็นการปลดเปลื้องตนออกจากโลกียวิสัยไปสู่การศึกษาทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การอบรมกายวาจาให้สมบูรณ์ในศีล การเจริญสมาธิ และการอบรมเพิ่มพูนปัญญา หากผู้เข้าบวชเข้าใจวัตถุประสงค์ของการบวชอย่างถูกต้องและเพียรประพฤติตนอยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดตลอดเวลาที่อยู่ในสมณเพศ ถึงแม้บวชเพียงระยะเวลาอันสั้นแต่บุญกุศลย่อมเกิดขึ้นอย่างมหาศาล ด้วยอานิสงส์ของบุญกุศลที่เกิดขึ้นย่อมจะจรรโลงใจผู้บวชให้มีความสุข รวมไปถึงบุพการี ญาติมิตร เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมสังคมและประเทศชาติ ให้รู้สึกปลาบปลื้มอนุโมทนาในบุญกุศล เกิดเป็นความสุขทั่วประเทศ สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงปรารถนาให้พสกนิกรของพระองค์มีความสุข อยู่ในบ้านเมืองอันสงบร่มเย็น ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร

 

 

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯว่า โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กำหนดบรรพชาอุปสมบททั่วประเทศ จำนวน 6,820 รูป ระหว่างวันที่ 2 -16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงประทานผ้าไตรแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ เพื่ออัญเชิญไปประกอบพิธีอุปสมบท เนื่องในโอกาสมหามงคลราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการมีบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 68 ราย โดยอุปสมบท ณ พระอุโบสถ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและให้ผู้บรรพชาอุปสมบทซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างประจำของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

 

ในการนี้ รมว.ศธ.ได้มอบผ้าไตรซึ่งได้รับพระประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกแก่ ปลัด ศธ. เพื่อนำไปประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท ณ พระอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารพระภิกษุทั้ง 68 รูป จะได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมขั้นพื้นฐาน พระธรรมวินัย และจะไปปฏิบัติศาสนกิจ ระหว่างวันที่ 3–15 พฤษภาคม2562 ณ วัดป่าเพิ่มบุญ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา        โดยจะลาสิกขา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร และแสดงตนเป็นพุทธมามกะ สืบไป

 

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป

กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.