ศธ.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล “วันฉัตรมงคล” ประจำปี 2563

ศธ.จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล “วันฉัตรมงคล” ประจำปี 2563

(4 พฤษภาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ สนามหน้าอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ
รมว.ศธ. กล่าวถวายพระพรชัยมงคลว่า ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทุกหมู่เหล่า มีความโสมนัสเป็นล้นพ้น ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในอภิลักขิตสมัยวันฉัตรมงคล ที่เวียนมาบรรจบครบรอบในวันนี้
นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ที่ทรงครองแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของประเทศ และความผาสุกของปวงประชาราษฎร
สมดั่งพระปฐมบรมราชโองการ ที่ได้พระราชทานอารักขา แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ด้วยพระราชปณิธานที่มั่นคงแน่วแน่ ที่จะสร้างความสมัครสมานสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่ราษฎร เพื่อให้ความสามัคคีนั้น เป็นกำลังในการส่งเสริมและพัฒนาประเทศชาติ น้ำพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงห่วงใยในความทุกข์ร้อนของปวงประชา และพระราชทานความช่วยเหลือเอื้ออาทรเสมอมา อีกทั้งพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานเป็นแนวทางแก่พสกนิกร ได้นำมาซึ่งกำลังใจ และก่อให้เกิดสติปัญญา ที่จะก้าวผ่านพ้นวิกฤติการณ์ต่าง ๆ
พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นี้ จักตราตรึงอยู่ในจิตใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไป
ในโอกาสมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญพลานุภาพ แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดดลบันดาลประทานพร ให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ พระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกร ตราบกาลนิรันดร

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ e0b8a5e0b887e0b899e0b8b2e0b8a1e0b896e0b8a7e0b8b2e0b8a2e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b89ee0b8a3_e0b992e0b990e0b990e0b995e0b990e0b994_0022.jpg

อนึ่ง ในพิธีครั้งนี้มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วม อาทิ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช), นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ., นายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการ สกศ., นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ., นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการ กอศ. รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง และข้าราชการ เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และยืนระยะห่างในพิธีการครั้งนี้

 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=
 data-attachment-id=

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง