ศธ.นำธรรมศึกษาปลูกฝังเด็กและเยาวชน

 

ศธ.นำธรรมศึกษาปลูกฝังเด็กและเยาวชน

*********************************

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ : นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในการประชุมสัมมนา โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาและโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์  (หมู่บ้านรักษาศีล ๕)  ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ตกลงร่วมมือกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงนามบันทึกความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา ด้วยกิจกรรมการเรียนการสอนธรรมศึกษาและครูพระสอนศีลธรรม โดยมีพระสงฆ์และผู้บริหารสถานศึกษาจัดทำแผนการเรียนการสอนร่วมกัน เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนากระบวนการคิด ทักษะ ความสามารถอย่างรอบด้าน รวมถึงการปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ โดยการเรียนรู้ประสบการณ์จากการจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้

******************************************

                                                                                                                                                                          

ศศิพิชญ์/สรุป
ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ. สป.