ศธ. ยกระดับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สู่ระบบ AR ให้เด็กเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ สนุกสนาน ทันสมัย และรักความเป็นไทย

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารร่วมสมัยเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ “รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์” สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล
 width=
 width=
 width=
 width=
กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย มีความรับผิดชอบ มีความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงมุ่งหวังให้ครูปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์อย่างสนุกสนาน ทันสมัย จึงได้จัดตั้งโครงการพัฒนาสื่อเสมือนจริง (AR) และโครงการ การอ่าน การเขียน เรียนประวัติศาสตร์ผ่านการสื่อสารร่วมสมัย เพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สำหรับใช้ประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สาหรับนักเรียน ภายใต้แนวคิด ภูมิใจภักดิ์ รักความเป็นไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทยขึ้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านสื่อเสมือนจริง AR (Augmented Reality) ที่นำภาพเสมือนที่เป็นรูปแบบ 3 มิติ จำลองเข้าสู่โลกจริงผ่านกล้องและการประมวลผลที่จะนำวัตถุมาทับซ้อนเข้าเป็นภาพเดียวกัน สามารถมองผ่านกล้องได้โดยตรงได้ เพื่อการจำลองทำให้ระบบการเรียนการสอนมีความสนุก ท้าทาย ทันสมัย และน่าสนใจ

สำหรับสื่อวีดีทัศน์เสริมสร้างการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ตามนโยบายการอ่าน การเขียน เรียนประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านการสื่อสารร่วมสมัย โดยมีการดำเนินเรื่องโดยศิลปินนักแสดงที่เป็นขวัญใจของเด็กเยาวชนในปัจจุบัน มีการถ่ายทอดเรื่องราวและสอดแทรกเนื้อหาสาระเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์จากสิ่งใกล้ตัว และถ่ายทำจากสถานที่จริง นำเสนอในประเด็น “พัฒนาการทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์” มีจำนวน 10 เรื่อง เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาอย่างเข้าใจ สนุกสนาน และเพลิดเพลิน อาทิ การพัฒนารถไฟไทย, พัฒนาการการสื่อสาร, พัฒนาการถนน, การบิน, ชุดราชปะแตน, การปฏิรูปการศึกษา, การศึกษาเพื่อความทันสมัย, ละครพันทางสู่ภาพยนตร์, วัฒนธรรมการรับประทานอาหารริมทาง (street food) และการเข้ามาของน้ำแข็ง เป็นต้น
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว: สรุป/ถ่ายภาพ
นวรัตน์ รามสูต: เรียบเรียง
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
1/12/2563