ศธ.เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน

ศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 1/2557 โดยมีพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พันเอก ดำรงค์ สิมะขจรบุญ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนองค์กรหลัก และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมจันทรเกษม


พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศธ.กล่าวว่า รมว.ศธ.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของ ศธ. โดยมี รมช.ศธ. (พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์) เป็นประธาน ซึ่งที่ผ่านมาทั้ง 5 องค์กรหลักมีแผนการดำเนินงานแยกจากกัน ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน จึงต้องใช้วิธีการบริหารงานที่มุ่งสู่ประสิทธิภาพให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ด้วยการบูรณาการงานของแต่ละองค์กรเข้าด้วยกัน

ภาพ สถาพร ถาวรสุข


การประชุมในครั้งนี้ แต่ละองค์กรได้แถลงถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนนำส่วนที่เป็นแผนงานในระยะต่อไปมาชี้แจงด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างประสานและสอดคล้องกัน อีกทั้งมีการพิจารณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์อาเซียนด้านการศึกษาสำหรับปี 2558 เป็นการนำแผนที่มีอยู่เดิมมาปรับปรุงให้ทันสมัย ทันกับสถานการณ์ และเพิ่มเติมให้มีความสมบูรณ์ มีคณะทำงานเฉพาะกิจที่เป็นบุคลากรของ ศธ.ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์รับผิดชอบดูแล และจะมีการจัดตั้งที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความสามารถในเรื่องดังกล่าวด้วย


ประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้ทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกันในหลายเรื่อง และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของ ศธ.ก็จะมีการทบทวนและสรุปแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเป็นพื้นฐานของการจัดทำ ปรับปรุง และพัฒนาแผนงาน จะต้องเร่งรัดการจัดทำแผนให้มีความสมบูรณ์ โดยคาดว่าคณะทำงานจะสามารถรายงานแผนยุทธศาสตร์ได้ภายใน 2-3 สัปดาห์ เมื่อจัดทำแผนดังกล่าวเสร็จไปในระดับหนึ่ง หรือเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการชี้แจงและแถลงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อนำไปดำเนินการต่อไป


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
3/12/2557