ศธ.เตรียมจัดประชาวิจารณ์แผนแม่บท ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ

       สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สป. จัดสัมมนาวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้าน  ICT ของกระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม ของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการพัฒนางานด้าน ICT และร่วมประชาวิจารณ์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2554 – 2556  ระหว่างวันที่  3 – 4 กันยายน  2553 ณ โรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามที่  4 กรุงเทพฯ  ซึ่งมีรายละเอียดเอกสารประกอบการสัมมนาและกำหนดการ สามารถดาว์นโหลดได้ที่ด้านล่าง 

       เพื่อให้การสัมมนาวิชาการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน  2553 ณโรงแรมแมนดาริน ถนนพระรามที่  4 กรุงเทพฯ  ทั้งนี้  ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถดาวน์โหลดร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2554 – 2556  ฉบับย่อ  ได้ที่ www.moe.go.th  และหากมีข้อสงสัยประการใดโปรดสอบถามรายละเอียด  ได้ที่ นางรติวันต์ เทหะมาศ และนายบำรุง  เฉียบแหลม หมายเลขโทรศัพท์  0 2628 6605, 02 2812712 โทรสาร 02 628 6601, 02 2818218  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการดังกล่าว    

สาระสำคัญ ร่างแผนแม่บท ICT 2554-2556                            

ประเด็นการรับฟังความคิดเห็น  
   (สามารถดาว์นโหลดแล้วแสดงความคิดเห็นส่งกลับมาได้ที่ Path9000@hotmail.com หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้)                                                 

กำหนดการสัมมนา