ศธ. เปิดงานชุมนุมยุวกาชาด ๔ ภูมิภาค ปี ๒๕๕๗

          นางสุทธศรี  วงษ์สมาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมยุวกาชาด ๔  ภาค ณ   ค่ายลูกเสือวชิราวุธ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรีวันอาทิตย์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่การจัดงานชุมนุมยุวกาชาดในครั้งนี้มีผู้บังคับบัญชาและยุวกาชาดจากทั่วประเทศ มาร่วมชุมนุมด้วยความพร้อมเพรียง รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นมีความหลากหลาย ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญส่งเสริมให้    ยุวกาชาดซึ่งเป็นเยาวชน และอนาคตของชาติ ได้รับการพัฒนาตามกระบวนการของยุวกาชาด เพื่อให้เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นคนดี          มีระเบียบวินัย รักความสามัคคี มีน้ำใจ รู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น ดังนั้น ยุวกาชาดทุกคนจึงควรใช้โอกาสอันดีนี้ให้เกิดคุณค่ามากที่สุดแก่ตน พยายามใส่ใจเรียนรู้สิ่งดีงาม ด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร และเอาใจใส่อย่างเต็มกำลังสติปัญญาของแต่ละคน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติตามอุดมการณ์ของยุวกาชาด และนำไปปฏิบัติ ทั้งในการดำเนินชีวิต และการช่วยเหลือสังคมต่อไป

                ต่อจากนั้นปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจเยี่ยมค่ายยุวกาชาดทั้ง ๔ ภาค คือภาคกลาง ภาคเหลือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ พร้อมให้คำแนะนำในเรื่องการรักษาความสะอาด ความมีระเบียบวินัย ในค่ายฯ  และยังได้รับประทานอาหารที่ปรุงโดยนักเรียนและครู อีกด้วย

 

                                                                                                                                                    อุษา/ข่าว  กิตตกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.