ศธ. เปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด “ศบค.ศธ.” พร้อมเตรียมวัคซีนสำหรับนักเรียน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) เพื่อเป็นศูนย์ดำเนินการร่วมระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ บริหารจัดการอำนวยการช่วยเหลือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ปกครองและประชาชนในการเปิดเรียนของสถานศึกษา โดยมี นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา, นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, นายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมส่งมอบข้อมูลสารสนเทศเข้าสู่ MOE COVID เพื่อเปิดศูนย์อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 width=

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีความตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความปลอดภัยของนักเรียน และนักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ข้อ 1 การห้ามการดำเนินการ หรือจัดกิจกรรมหรือที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค จึงได้ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อให้สามารถเตรียมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แก่นักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสถานศึกษาสามารถเลือกใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานใน 5 รูปแบบ (ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND, ON-HAND และ ON-SITE) ตามความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้ ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรก็ตาม เด็กทุกคนต้องไม่พลาดโอกาสในการเรียนรู้ โดยการจัดการศึกษาต้องคํานึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของทุกคน รวมทั้งมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การ์ดต้องไม่ตกในทุกพื้นที่ และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 อย่างเคร่งครัด

ศธ. จึงได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) เพื่อเป็นศูนย์ดําเนินการร่วมระหว่างหน่วยงานภายในกระทรวงศึกษาธิการ ในการบริหารจัดการ เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ การแพร่ระบาดได้อย่างแม่นยําและรวดเร็ว โดยใช้การวางแผนการดําเนินงานเชิงรุกในระดับพื้นที่ได้อย่างทันสถานการณ์ และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดอย่างเต็มที่

“ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) คาดหวังว่า ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ จะมีส่วนสำคัญต่อการประสานงานข้อมูลและรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในกระทรวงศึกษาธิการแบบรายวัน พร้อมประสานงานให้ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นลำดับต้น รวมถึงประสานงานให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา หากมีอาการแพ้วัคซีนเกิดขึ้น และจะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ ที่สำคัญจะมีการประเมินสถานการณ์เป็นรายวัน นำไปสู่มาตรการการป้องกันและระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้อย่างทันท่วงที” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

 width=

ทิพย์สุดา ศรีษะแก้ว​: สรุป
นวรัตน์​ ราม​สูต​: เรียบเรียง
ยุทธพงศ์ เลือกกลั้นดี: ถ่ายภาพ
กลุ่ม​ประชา​สัมพันธ์​ สร.: รายงาน
25/6/2564