ศธ.ให้การต้อนรับเยาวสตรีในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา ที่ได้รับผลกระทบฯ                 พลเอก สุทัศน์  กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) ให้การต้อนรับเยาวสตรีในสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนา ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางมาร่วมงานชุมนุมยุวกาชาด ๔ ภูมิภาค และศึกษาดูงานที่โรงเรียนราชินีบน  จำนวน ๘๐ คน คณะครูและเจ้าหน้าที่ ๒๔ คน วันที่ ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่นมาลากุล ชั้น ๓ อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ


ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่มีโอกาสพบกับครู อาจารย์ และนักเรียนซึ่งเป็นกลุ่มเยาวสตรีที่เดินทางไกลมาจากจังหวัดชายแดนใต้ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด จัดงานชุมนุมยุวกาชาด ๔ ภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเครือข่ายการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในส่วนภูมิภาคให้กว้างขวาง สร้างเสริมประสบการณ์ให้แก่ยุวกาชาดในการปฏิบัติตนตามวัตถุประสงค์ของยุวกาชาด และส่งเสริมความร่วมมือ สัมพันธภาพอันดีระหว่างยุวกาชาดในส่วนภูมิภาค เพื่อให้เกิดความปรองดองสูงสุดจึงได้มีการกระจายโอกาสให้เยาวสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมงานชุมนุมกับสมาชิกยุวกาชาดด้านสันติสุข สุขภาพอนามัย การบำเพ็ญประโยชน์ การสร้างสัมพันธภาพความเข้าใจอันดี ตลอดจนเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างจากวัฒนธรรมไทยและชาวมุสลิม


              ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทำให้กลุ่เยาวสตรีจากจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการพัฒนาเยียวยาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อย่างน้อยในช่วงเวลา ที่อยู่ร่วมกับสมาชิกยุวกาชาดในค่ายงานชุมนุมครั้งนี้ เป็นช่วงเวลาที่ดีที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายจากการหวาดระแวงจากความไม่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่าและมีความหวังมากขึ้น และหวังว่ากิจกรรมนี้จะทำให้กลุ่มเยาวสตรีฯ ปรับตัวเพื่อสู้กับความเสี่ยงภัยได้มากขึ้น และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่เพื่อนครูที่ไม่ได้มาร่วมงานครั้งนี้ด้วย


                               


อุษา/ข่าว


สถาพร ถาวรสุข./ภาพ


กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.