ศึกษาธิการหารือร่วมท่องเที่ยวและกีฬา

                 รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมหารือกับนางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะ เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรกีฬาและการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยมีพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

 

                   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมแถลงหลังการประชุม ถึงประเด็นการบูรณาการร่วมกันของทั้งสองกระทรวง ดังนี้

                โดยทั้งสองกระทรวงจะบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการจัดกิจกรรมหลังเลิกเรียน เน้นกีฬารูปแบบเกมส์ การเคลื่อนไหว นันทนาการ ดนตรี และศิลปะ ให้เด็กแต่ละชั้นเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน ได้เรียนรู้กฎ กติกา มีความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ซึ่งได้ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวบรวมรายละเอียดประเภทกีฬาที่จะให้การสนับสนุนพร้อมทั้งระบุเวลาที่จะต้องจัดกิจกรรม ส่งมายังกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รวบรวมจัดทำเป็นเมนูกิจกรรมต่อไป ส่วนการส่งเสริมการออกกำลังกาย เพิ่มกายบริหารหน้าเสาธง และการส่งเสริมการออกกำลังกาย ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปกติหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ได้กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาไว้อยู่แล้ว

 

ในส่วนหลักสูตรการอบรมครูพลศึกษา ขณะนี้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ยังขาดครูพลศึกษาที่จบตรงสาขาประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน ซึ่งขณะนี้มีครูที่ผ่านการอบรมของเครือข่ายสถาบันการพลศึกษา 16 วิทยาเขตและกลับไปสอนในโรงเรียนแล้ว 10,000 คน จึงต้องมีความร่วมมือพัฒนาครูพลศึกษาและอบรมให้มีความรู้ตรงตามหลักสูตรให้ครบตามจำนวนโรงเรียนที่ต้องการ

 

สำหรับหลักสูตรมัคคุเทศก์  ทั้งสองกระทรวงจะร่วมกันพัฒนาและจัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการให้มีความเข้มข้นมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนมัคคุเทศก์ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดูแลในกลุ่มของบุคคลทั่วไป ส่วนกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการเพิ่มผู้เรียนด้านการท่องเที่ยว ทั้งระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริม ทำงานร่วมกับทัวร์ และฝึกอบรมวิชาชีพโดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศที่กำลังขาดแคลน อาทิ ภาษารัสเซีย ภาษาเกาหลี เป็นต้น

 

 

ส่วนโครงการส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (มัคคุเทศก์น้อย) เป็นการขยายการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นมากขึ้น ส่งเสริมให้เด็กรักบ้านเกิด มีความรู้ในทางประวัติศาสตร์ กล้าแสดงออก และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

                โดยการร่วมหารือครั้งนี้ทำให้คณะทำงานงานทั้งสองกระทรวง เห็นจุดที่ต้องไปพัฒนาต่อค่อนข้างชัดเจน มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละประเด็น ซึ่งหลังจากนี้จะมีการกำหนดการติดตามประเมินผลในแต่ละเรื่องต่อไป

               

 

ปารัชญ์, อิชยา/สรุป

กิตติกร, ธเนศ/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.