ศูนย์ประสานงาน EEC จ.ระยอง

จังหวัดระยอง – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมความพร้อมของศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยมีนายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (ครศ.), นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง, นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ในฐานะประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง, ผศ.ดร.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ตลอดจนผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับกระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาการผลิตกำลังคนอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนงานของรัฐบาล เพื่อเตรียมกำลังคนให้รองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ มาวางแผนร่วมกัน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (พ.ศ.2560-2564) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี โดยรายละเอียดในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ระบุไว้ชัดเจนตามกรอบระยะเวลาว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอะไรบ้าง


นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ สอศ. ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีศูนย์ระดับภาค 1 ศูนย์ ที่จังหวัดชลบุรี และศูนย์ระดับจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา อีกทั้งได้จัดตั้งศูนย์ย่อยใน 3 จังหวัดดังกล่าวอีก 10 ศูนย์ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันทำให้ศูนย์ฯ นี้ ประสบความสำเร็จตามความคาดหวังของรัฐบาล ประชาชน และสังคม


จึงขอให้ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทุกแห่งเร่งดำเนินการสิ่งต่าง ๆ ให้ทันเวลาตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากใกล้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว อีกทั้งกระทรวงศึกษาธิการจะจัดประชุมร่วมกันสำหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC), เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด และการศึกษาในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อหารือร่วมกัน และซักซ้อมความเข้าใจ ตลอดจนรับทราบข้อคิดเห็น รวมทั้งข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและความร่วมมือที่ดีนายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการ ครศ. กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการ และ สอศ. เป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดตั้งศูนย์ฯ ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการประสานงานระหว่างความต้องการแรงงานและการผลิตแรงงาน ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราจะผลิตแรงงานตามความต้องการของภาคเอกชนและตามความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง


ขณะนี้ จังหวัดระยองได้จัดทำแผนและยุทธศาสตร์การดำเนินงานแล้ว ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ยิ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานได้รับทราบความต้องการของภาคเอกชนว่าต้องการอะไรบ้าง และต้องการกำลังคนที่มีลักษณะอย่างไร ซึ่งภาครัฐและภาคเอกชนจะพัฒนาและผลิตกำลังคนไปพร้อม ๆ กัน ถือเป็นนิมิตหมายใหม่ที่จะเห็นการอาชีวศึกษา เป็นการศึกษาสำหรับคนทั่วไปสามารถยึดเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้ เนื่องจาก EEC ยังต้องการกำลังคนจำนวนมาก และ EEC เป็นพื้นที่ที่กำลังคนที่เข้ามาทำงานจะได้รับรายได้ที่สูงด้วยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยองเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักตามนโยบาย EEC โดยจังหวัดระยองมีฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ จำนวนมาก และมีโรงงานกว่า 3,000 แห่ง อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมว่านักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาด้านอาชีวศึกษาเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถช่วยให้การผลิตของภาคอุตสาหกรรมเติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง


ทั้งนี้ จังหวัดระยองมีแนวทางในการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-Curve) และ Thailand 4.0 โดยเชื่อว่าจะมีภาคอุตสาหกรรมที่สามารถรองรับเด็กที่จบอาชีวศึกษาเข้าทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดของ EEC ได้อย่างเพียงพอ และคาดหวังว่าการทำงานในภาคอุตสาหกรรมจะสามารถสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับผู้จบอาชีวศึกษาได้อย่างดีที่สุดว่าที่ร้อยตรีณรงค์ เกษตรภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง ในฐานะประธานอาชีวศึกษาจังหวัดระยอง กล่าวว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพื่อรองรับความต้องการกำลังคนในอุตสาหกรรม 4.0 และภาคบริการ


โดยมีศูนย์ประสานงานหลัก ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง และศูนย์ประสานงานย่อยอีก 3 แห่ง ที่วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด และวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี โดยมีนิคมอุตสาหกรรมในความรับผิดชอบของแต่ละศูนย์ประสานงานนอกจากนี้ จากการหารือกับภาคเอกชนพบว่า จังหวัดระยองมีอัตราความต้องการแรงงานระหว่างปี พ.ศ.2560-2564 ใน 4 อันดับแรก คือ


1) ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม: จำนวนคนที่ต้องการ 7,300 คน คิดเป็นร้อยละ 26
2) นวัตกรรมทางอาหาร เกษตรแปรรูป เทคโนโลยีชีวภาพ: จำนวนคนที่ต้องการ 3,000 คน คิดเป็นร้อยละ 9
3) ยานยนต์และชิ้นส่วน: จำนวนคนที่ต้องการ 2,430 คน คิดเป็นร้อยละ 9
4) หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม: จำนวนคนที่ต้องการ 2,260 คน คิดเป็นร้อยละ 8
ซึ่งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานของศูนย์ฯ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของภาคเอกชน และตลาดแรงงานของประเทศ โดยแบ่งแผนการดำเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้


แผนระยะสั้น


– พัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ และครูนิเทศการฝึกประสบการณ์อาชีพ
– เตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
– จัดอบรมสมรรถนะวิชาชีพระยะสั้นให้กับผู้ว่างงาน บุคคลภายนอก และผู้มีงานทำ เพื่อยกระดับฝีมือการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และรองรับ 5 อุตสาหกรรมในอนาคต (New S-Curve)
– ทำความร่วมมือกับสถานประกอบการทั้งภาคการผลิตและบริการ ในการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการกำลังคนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง


แผนระยะกลาง


– เปิดสอนหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังคนอาชีวศึกษาที่ส่งผลต่อปัจจัยการผลิต
– เปิดสอนหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
– จัดหาครุภัณฑ์รองรับหลักสูตร 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) และแยกระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายปฏิบัติการ


แผนระยะยาว


– เปิดสอนหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับ 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
– เปิดสอนหลักสูตร 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
– จัดหาครุภัณฑ์รองรับหลักสูตร 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) และ 5 อุตสาหกรรมในอนาคต (New S-Curve) โดยแยกชุดครุภัณฑ์ตามระดับการศึกษา ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายปฏิบัติการ
– ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นและตรงกับสาขาวิชาหลัก
– โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหม่ข้อคิดเห็นและประเด็นที่หารือในที่ประชุม


● ด้านการจัดการฐานข้อมูล Demand Side และหลักสูตรการเรียนการสอน: เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลด้าน Demand Side เป็นเรื่องที่ดำเนินการได้ยากเพราะข้อมูลของแต่ละแห่งยังไม่ตรงกัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จึงได้พยายามรวบรวมข้อมูลให้ใกล้เคียงที่สุด เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ส่วนการพัฒนาหลักสูตรนั้น สอศ. ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ


● การพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก: ในเรื่องนี้ สอศ. ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการสำรวจความต้องการแรงงานของภาคเอกชน ทำให้มีแนวทางในการพัฒนาครู หลักสูตร และผลิตนักเรียนร่วมกัน อาทิ หลักสูตรฐานสมรรถนะ ซึ่ง สอศ. ร่วมกับภาคเอกชนในการกำหนดสมรรถนะตามสายอาชีพ จัดทำหลักสูตรให้สอดคล้อง จัดการเรียนการสอน และร่วมกันประเมินผล ตลอดจนร่วมกันสร้าง Career Path ให้ผู้สำเร็จการศึกษาด้วย


● การส่งเสริมทักษาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น: ที่ประชุมได้เสนอให้จัดทำหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ จีน และญี่ปุ่น เพื่อรองรับสถานประกอบการที่จำเป็นต้องใช้ภาษาทั้งสามด้วย


● ปรับภาพลักษณ์ผู้ที่เรียนอาชีวศึกษา: กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับภาพลักษณ์ผู้เรียนอาชีวศึกษา และแก้ปัญญาเด็กอาชีวะตีกัน ซึ่งพัฒนาได้ดีขึ้นตามลำดับ ลดเหตุทะเลาะวิวาทลงได้ระดับหนึ่ง และส่งเสริมให้เด็กอาชีวะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และมีจิตอาสา เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา
อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
14/7/2560