ศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 32/2560 เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2560 ได้เห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ภาคใต้ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรม กิจกรรมกีฬา พร้อมบริการที่พัก เตรียมเปิดให้บริการแก่บุคลากรทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในเดือนมิถุนายน 2561

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นแนวคิดริเริ่มของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ที่ต้องการให้เป็นสถานที่ในการฝึกอบรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งใช้เป็นพื้นที่ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติงาน และฟื้นฟูสภาพจิตใจ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกข้าราชการ ครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ในกรณีพักแรมเป็นคณะ หรือการจัดกิจกรรมในพื้นที่ เช่น อบรม กีฬา ซึ่งทุกหน่วยงานราชการและองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่ดังกล่าวได้

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการนำเสนอและดำเนินการโครงการสนับสนุนการจัดตั้ง  โดยจะเป็นการปรับปรุงสถานที่เดิมของสถาบันพัฒนา กศน. ภาคใต้ ซึ่งชำรุดทรุดโทรมให้เป็นอาคารรับรอง 1 หลัง  รวมทั้งปรับปรุงอาคารเดิมให้เป็นที่พักจำนวน 8 หลัง รองรับผู้เข้าพักได้ 180 คนต่อวัน และก่อสร้างหอประชุมอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 800 ตารางเมตร ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นห้องประชุมอบรมสัมมนาแล้ว ยังสามารถใช้เป็นสนามกีฬาในร่มได้อีกด้วย

ทั้งนี้ คาดว่าหลังจากเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปีการศึกษาหน้า หรือประมาณเดือนมิถุนายน 2561 แล้ว จะช่วยให้บุคลากรในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการได้หมุนเวียนเข้ามาใช้บริการได้

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวด้วยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญในเรื่องเส้นทางการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ประชาชน โดยในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มดำเนินการโครงการ “ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ภาคฤดูร้อน” (E to E หรือ Education to Employment : Vocational Boot Camp) ระยะที่ 2 ในวันที่ 9 ตุลาคมนี้ เพราะโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ตอบโจทย์การศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างแท้จริง โดยนอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แล้ว จะได้ขยายผลโครงการไปสู่การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามาร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าวด้วย โดยสำนักงาน กศน. จะจัดโครงการในรูปแบบ “ทวิศึกษา” ในสถานศึกษาที่มีความพร้อม โดย กศน.สอนสายสามัญ ส่วนอาชีวะสอนสายอาชีพ

นอกจากนี้ จะเพิ่มสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น ซึ่งในระยะแรกที่เริ่มดำเนินการเมื่อต้นปีนี้ มีสถานประกอบการชั้นนำเข้าร่วมถึง 1,537 แห่ง มีสถานศึกษาจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม 444 แห่งครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ และมีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแล้วมากกว่า 82,000 คน

ส่วนประเด็นอื่น ๆ นอกจากนี้ รัฐบาลจะจัดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ภาคกลาง ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ในช่วงวันที่ 18-19 กันยายน 2560


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
5/9/2560