ศูนย์ระดับภาคอาชีวศึกษาแห่งที่ 2

จังหวัดปัตตานี – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประสานงานฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายในวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบโครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อดำเนินการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนำมิติเศรษฐกิจมาเป็นแนวทางหลักสร้างโอกาสสำคัญในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และเศรษฐกิจของประเทศ ก่อให้เกิดผลต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ สร้างโอกาสและการเข้าถึงโอกาสให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเท่าเทียม

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภายในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถจัดการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในแนวทางกลไกประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล

ทั้งนี้ ศูนย์ประสานงานระดับภาคดังกล่าว เป็นศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา จัดตั้งโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ถือเป็นศูนย์ระดับภาคแห่งที่ 2 ต่อจากศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC TVET Career Center) ซึ่งจัดตั้งมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2560 โดยเป็นศูนย์ระดับภาค 1 ศูนย์ ที่จังหวัดชลบุรี และศูนย์ระดับจังหวัดในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา แต่ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนากำลังคนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จะแตกต่างจากพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งรองรับการเป็นเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขัน นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558–2564 นโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้โครงการเมืองต้นแบบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ.2560-2579 แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2560-2579 และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานดังกล่าว จะช่วยให้การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีสวัสดิภาพและสวัสดิการที่เหมาะสม มีการจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้เรียนอาชีวศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนการมีงานทำและการมีรายได้ระหว่างเรียน สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการร่วมกับสถานประกอบการและสถานศึกษา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะผู้สำเร็จการศึกษาให้สอดคล้องกับประเทศไทย 4.0 โดยจับคู่ผู้สำเร็จการศึกษาให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่างในสถานประกอบการ (Job Matching) เพื่อรองรับพื้นที่เมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ต่อไป

อนึ่ง ในพิธีเปิดอาคารครั้งนี้ มีผู้มีเกียรติจากส่วนกลางและในพื้นที่เข้าร่วม อาทิ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นายประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.), ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ, ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 5 จังหวัดเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแขกผู้มีเกียรติกว่า 500 คน


บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป
พงศ์สัณห์ อุ่นอก สพป.ปัตตานี เขต 1, ศปบ.จชต.: ถ่ายภาพ
20/10/2560
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานรัฐมนตรี และ
กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.: รายงาน