ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดประกวดรวบรวม "เมล็ดพันธุ์บ้านเรา"

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดประกวดรวบรวมเมล็ดพันธุ์ “เมล็ดพันธุ์บ้านเรา”