ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เชิญชวนสมัครแข่งขัน Robot Challenge 2010

ศว.เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครแข่งขัน Robot Challenge 2010

          นางสาวสาลิน วิรบุตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกได้ก้าวสู่ยุคเทคโนโลยีอย่างเต็มรูปแบบ และเป็นที่ยอมรับว่าเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ มีความใกล้ชิดในวิถีชีวิตมากขึ้น นอกจากนั้นสาระการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษามีองค์ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์เบื้องต้นไว้อีกส่วนหนึ่งด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีเบื้องต้นในการควบคุมหุ่นยนต์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงได้ร่วมมือกับห้างหุ้นส่วนสามัญสมาร์ทเลินร์นนิ่ง และภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการแข่งขัน Robot Challenge 2010 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ของโรงเรียนในภาคกลางขึ้น ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2553   

           ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Robot Challenge  2010  โดยดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.sciplanet.org ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2553 รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ทีมเท่านั้น (สมัครก่อนมีสิทธิก่อน)