ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดอบรม “การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย”

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดอบรม การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย

 

                    นางสาวสาลิน วิรบุตร์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย” สำหรับครู อาจารย์ หรือผู้เกี่ยวข้อง ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็ก เพื่อให้ครูผู้สอนสามารถเข้าใจหลักความสำคัญของการจัดกระบวนการเรียนรู้  ที่ใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสามารถสร้างสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้ด้วยตนเอง

 

                นางสาวสาลิน กล่าวต่อไปว่า สำหรับการอบรมในครั้งนี้ รับสมัครจำนวน 30 คนเท่านั้น
รับสมัครไม่เกินโรงเรียนละ 2 คน  ซึ่งจะจัดอบรมในวันที่ 18
19  กุมภาพันธ์ 2554  ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชั้น 6  อาคาร 4  ค่าลงทะเบียนคนละ 700 บาท  (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) หากประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โปรดสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ กลุ่มการตลาดและประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-3926166    www.sciplanet.org

 

คลิกดูรายละเอียดและดาว์นโหลดใบสมัคร