สกศ.ประกาศบัญชีรายชื่อผู้แทนองค์กรเอกชนที่ได้รับการเสนอชื่อและผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เพื่อรับการเลือกเป็นกรรมการสภาการศึกษา

             สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกเป็นผู้แทนองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ และผู้ทรงคุณวุฒิ


              สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและผุ้ที่ได้รับการสเนอชื่อ และจัดทำประกาศสำนักงาน ฯ เรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดรายชื่อผู้ที่ได้รับการสเนอชื่อและมีคุณสมบัติครบถ้วนได้ที่ด้านล่าง


 


แหล่งที่มา :  กองงานเลขานุการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
                 02-6687123 ต่อ 1320 , 1310