สกศ.รับการสรรหาและเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ

ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา และการเลือกกรรมการสภาการศึกษา แทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง ธุรกิจ และการบริการ ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ กลุ่มกิจการคณะกรรมการสภาการศึกษา ชั้น ๓ อาคาร ๑  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ถนนสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ  โทร. ๐-๒๖๖๘-๗๑๒๓  ต่อ ๑๓๑๑  ๑๓๒๑ และ ๑๓๕๐ หรือดาวน์โหลดทางเว็บไซด์ www.onec.go.th หรือ www.onec.go.th/index.php/page/view/Newscareer/2991

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑