สกอ.ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดจัดงานแถลงข่าว โครงการอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเสาร์ ที่ 23 เมษายน 2554 ระหว่างเวลา 18.30-22.00 น. ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
 
***โดยจะเริ่มแถลงข่าวเวลา 21.00 น.****
 
 
********
เรียนเชิญสื่อมวลชนทุกท่านร่วมงานแถลงข่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง
 
 
Chuleekorn Kittikong
Public Relations Officer
Public Relations Department
Bureau of General Administration
Office of the Higher Education Commission
Tel. 0 2610 5259
Fax. 0 2354 5603