สกอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรการผลิตครู 5 ปี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรณีคัดเลือกนิสิตนักศึกษาครูชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556
และผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการผลิตครู 5 ปี

รูปแบบการประกันการมีงานทำ

ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารแนบ