สกอ.ประกาศรายชื่อผู้มีีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กกอ.

             สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรายชื่อผู้มีีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาและการเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา แทนตำแหน่งที่ว่างลง


สามารถดาวน์โหลดประกาศรายชื่อฯได้ที่ด้านล่างค่ะ


แหล่งที่มา : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา