สกอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนการศึกษาชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2557
(กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)