สกอ.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 1 )

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (กลุ่มที่ 1 )