สช.จัดอบรมครูไทยสอนภาษาจีน

สช.ส่งเสริมครูเอกชนสอนภาษาจีน

                   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  จัดอบรมครูไทยสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ  ระหว่างวันที่ 17-20  มีนาคม  2552    หอประชุมอาคาร  6  ชั้น 15  สถาบันขงจื่อ  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรุงเทพฯ  เนื้อหาประกอบด้วย  การฟัง   การอ่าน  ไวยากรณ์จีน  เทคนิควิธีการสอน  การวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)  และ รำมวยจีน  โดยสถาบันขงจื่อ ฯ  จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดการอบรม ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ จะได้รับเกียรติบัตรจากสถาบันขงจื่อฯ

                       คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมจะต้องเป็นครูไทยสอนภาษาจีนในโรงเรียนเอกชน   หรือ   ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี   สาขาภาษาจีน   และประสงค์จะเป็นครูจีนในโรงเรียนเอกชน  ผู้ที่สนใจสามารถกรอกรายละเอียดในใบสมัคร  ซึ่งสามารถสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซด์   http://www.opec.go.th   ส่งมาที่   กลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน    กระทรวงศึกษาธิการ    เขตดุสิต กรุงเทพฯ  10300  หรือโทรสาร  02-282-9634   ภายในวันที่  10  มีนาคม  2552  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทร  02-282-9598 

 แหล่งที่มา : ทิพวรรณ / ข่าว    สช.