สต.สป. ขอเลื่อนกำหนดการจัดโครงการสัมมนาระดับชาติ

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. ขอเลื่อนกำหนดการจัดโครงการสัมมนาระดับชาติ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในโครงการคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาของ ซีมีโอ จากเดิม 29 กันยายน – 1 ตุลาคม 2551 เป็นภายในเดือนพฤศจิกาบน 2551 สำหรับกำหนดวันเวลา จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง