สถานี ก.ค.ศ. : ปฏิรูปครูสู่อาเซียน

คอลัมน์: สถานี ก.ค.ศ. : ปฏิรูปครูสู่อาเซียน


          ศิริพร กิจเกื้อกูล          เลขาธิการ ก.ค.ศ.
          ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 9 ยุทธศาสตร์โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนา ยกระดับและจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1 ใน 9 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยตรงคือ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูทั้งระบบ ซึ่งมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัย สามารถปรับวิทยฐานะ เพิ่มจำนวนผู้สอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมเข้ามาเป็นผู้สอน รวมถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติครู ทั้งครูในระบบและนอกระบบ เพื่อพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนั้น
          ในปี พ.ศ.2555 นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ในฐานะเจ้าหน้าที่ดำเนินงานของ ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการเตรียมความพร้อมในการนำยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.มีการเตรียมการในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูทั้งระบบดังนี้
          1.พัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะเตรียมการยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ เกณฑ์ใหม่ที่มุ่งเน้นให้ผู้ปกครอง ชุมชน เข้ามาร่วมประเมินวิทยฐานะครู เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคมที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการศึกษา
          2.พัฒนาระบบเงินเดือน เตรียมการในการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แรกบรรจุให้ได้รับเงินเดือน15,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรี และการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับครูประจำการเดิมให้มีความสอดคล้อง เสมอภาคเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
          3.สนับสนุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เช่น การยกร่างการจ่ายเงินวิทยพัฒน์ ซึ่งเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ สำหรับผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูโดยการให้กู้ยืมเงิน เพื่อชำระหนี้สินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ และการเสนอขอให้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
          4.นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานบุคคล โดยจัดทำระบบทะเบียนประวัติอิเล็กทรอนิกส์ (ก.พ.7 อิเล็กทรอนิกส์) ซึ่งจะนำฐานข้อมูลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่ระบบและนำมาใช้ในการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การดูอัตราขาดแคลน การเลื่อนขั้นเงินเดือนการโอน การย้าย ฯลฯ
          ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สำนักงาน ก.ค.ศ. กำลังเตรียมการอยู่ในขณะนี้ ซึ่งนอกจากสำนักงาน ก.ค.ศ.แล้ว ยังมีหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ดำเนินการในเรื่องการพัฒนาครูทั้งระบบอีกโดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะได้เห็นศักยภาพของการศึกษาไทยทั้งระบบชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง โดยกระทรวงศึกษาธิการจะจัดงาน “ศักยภาพการศึกษาไทย สู่อาเซียน” ในวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2555 ณอิมแพค เมืองทองธานี จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมชมงานในครั้งนี้ด้วย
          กอปรกับในวันนี้ ตรงกับวันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็น “วันครู” เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งของผู้ที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน สร้างความเจริญงอกงามทางปัญญาให้กับเยาวชน พลเมืองของประเทศเราทุกคนมีวิชาความรู้ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพก็เพราะได้รับการอบรมประสิทธิ์ประสาทวิชาการต่างๆ มาจากครูทั้งสิ้น ดังนั้น จึงถือโอกาสนี้กราบคารวะคุณครูทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ


          ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน