สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดังนี้…

สำนักฝึกอบรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กำหนดจัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนรุ่นละ 30-35 คน ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดังนี้

1. หลักสูตร “การพัฒนากรณีศึกษา” (Case Development) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน 2553 ค่าธรรมเนียม 6,500 บาท

2. หลักสูตร “กลยุทธ์การพัฒนาความคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับองค์กรสมัยใหม่” ค่าธรรมเนียม 5,800 บาท
    รุ่นที่ 7   ระหว่างวันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2553
    รุ่นที่ 8   ระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2554

3. หลักสูตร “การเจรจาต่อรองในศตวรรษที่ 21” ค่าธรรมเนียม 7,600 บาท
    รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2553
    รุ่นที่ 17 ระหว่างวันที่ 14 – 17 มกราคม 2554

4. หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการการประชุม” ค่าธรรมเนียม 4,000 บาท
    รุ่นที่ 7   ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2553
    รุ่นที่ 8   ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2554

5. หลักสูตร “การพัฒนาขีดความสามารถในการนำเสนอด้วยวาจาอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2554 ค่าธรรมเนียม 6,400 บาท

6. หลักสูตร “เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์แบบ 360 องศาในที่ทำงาน” รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2554 ค่าธรรมเนียม 5,800 บาท

**ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบ**