สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สอบราคาซื้อระบบเสียงและภาพพร้อมชุดประชุมทางไกล จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเสียงและภาพพร้อมชุดประชุมทางไกล จำนวน ๑ ระบบ
 
             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบเสียงและภาพพร้อมชุดประชุมทางไกล จำนวน ๑ ระบบ ตามรายการ ดังนี้
 ระบบเสียงและภาพพร้อมชุดประชุมทางไกล
จำนวน ๑   ระบบ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.kmitl.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๓๒๙๘๓๑๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(รองศาสตราจารย์ดร.คมสัน มาลีสี)
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

 

 
(นางสาว เจริญสุข ศึกษาศิลป์)
 รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นางสาว เจริญสุข ศึกษาศิลป์ รักษาการแทนผู้อำนวยการส่วนพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ ศธ 0524.02/4483
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60065102192&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure