สนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความประสงค์จะรับนักเรียนเข้าทำงานโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงาน