สป.ประกาศรับสมัครข้าราชการพลเรือนเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 11 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558


alt