สพฐ. ด้วยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้จัดอบรมการสอนภาษาจีนในประเทศไทยเสร็จสิ้นแล้ว