สพฐ.ประกาศแผนรองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ 2558-2559

สพฐ.ประกาศแผนรองรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙
บรรจุเข้ารับราชการตามจำนวนและสาขา จำแนกตามพื้นที่เป็นรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปีละ ๑,๐๐๐ อัตรา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ…

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.