สพฐ.สรุปจำนวนผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันในสังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สรุปผลการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

สังกัด สพฐ. (ส่วนกลาง)

ตามประกาศ สพฐ.ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2557

ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน