สพฐ. สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน สำหรับโรงเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) จำนวน ๓๒๗ License

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน สำหรับโรงเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน สำหรับโรงเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT) ตามรายการ ดังนี้
 ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงาน สำหรับโรงเรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)
จำนวน ๓๒๗   License

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑ ในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.udn1.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๒๒-๒๐๔๑ ต่อ ๓๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายประกอบ จันทรทิพย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๑

 

 
(นาง สรวงอุษา บุญปัญญโรจน์)
 นักวิชาการพัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 โดย นาง สรวงอุษา บุญปัญญโรจน์ นักวิชาการพัสดุ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 02/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60076026893&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure