สพฐ. เกมส์ 2561

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันมหกรรมรวมกีฬา สพฐ. เกมส์ ระดับชาติ ประจำปี 2561 โดยมี พล.อ.สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬาอินทรีย์จันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานว่า การแข่งขันมหกรรมรวมกีฬา สพฐ. เกมส์ ระดับชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการนำกีฬาสู่ระบบการศึกษา โดยมอบกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของเด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชน เพื่อให้เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ห่างไกลจากยาเสพติด ตลอดจนปรับตัวให้สอดคล้องกับลักษณะสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

กระทรวงศึกษาธิการ โดย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ ได้มอบให้ สพฐ.ขับเคลื่อนงานด้านการกีฬาสู่ระบบการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนกีฬาผ่านกิจกรรม 4 ประการที่สำคัญ คือ

  • การพัฒนาหลักสูตรการกีฬา เพื่อเข้าสู่การเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ

  • การเปิดพื้นที่โรงเรียน ให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา ใช้ชื่อว่า “ลานกีฬาเพื่อประชาชน”

  • ยกระดับความสามารถด้านกีฬาของนักเรียน โดยการพัฒนาครูฝึกสอนด้วยการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  • การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชาติ สพฐ.เกมส์

โดย “สพฐ.เกมส์ ประจำปี 2561” ในครั้งแรกนี้ ได้กำหนดจัดการแข่งขันใน 8 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอล บาสเกตบอล วิ่ง 31 ขา คีตะมวยไทย และศิลปะแม่ไม้มวยไทย รวมทั้งได้จัดแข่งขันกีฬาสำหรับนักเรียนเฉพาะความพิการ ได้แก่ เปตองและฟุตซอลด้วย โดยมีการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนระดับเขต 1 ทีม ไปแข่งขันในระดับภาค จากนั้นคัดเลือกตัวแทนระดับภาคเข้าร่วมการแข่งขันในระดับชาติ ประเภทละ 2 ทีม ซึ่งจัดแข่งขันใน 6 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดสุโขทัย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมหาสารคาม, ภาคกลางที่จังหวัดสมุทรสาคร, ภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี, ภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ และภาคใต้ชายแดนที่จังหวัดสงขลา ส่วนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จัดขึ้นที่สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้ ซึ่งถือเป็นวันกีฬาแห่งชาติ (วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี)

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีปิดว่า ขอแสดงความยินดีที่ได้มาพบกับทุกคน ณ ที่นี้ ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมกิจกรรมมหกรรมกีฬา สพฐ.เกมส์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของคนไทยตามนโยบายรัฐบาล ที่ได้สนับสนุนให้มีการออกกำลังกาย รวมทั้งการเล่นกีฬาในรูปแบบต่าง ๆ ในทุกสถานศึกษา และขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนที่ได้รับรางวัล ได้มาร่วมการแข่งขันกีฬา และได้แสดงออกซึ่งความสามารถในครั้งนี้ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ มีนักเรียนนักศึกษาที่มีความสามารถเป็นจำนวนมาก เรียกได้ว่า “เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก” ขอให้มีการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งต่อไป

การจัดการแข่งขันมหกรรมรวมกีฬา สพฐ. เกมส์ ระดับชาติ ในครั้งแรกนี้ จึงเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านกีฬา สอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ นำไปสู่ความเจริญมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศ และเชื่อว่าการจัดการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนักเรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาแล้ว ยังได้รับประโยชน์ในการพัฒนาร่างกาย จิตใจ ความรู้ สติปัญญา และคุณธรรมศีลธรรม จรรยา ที่จะช่วยสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมในโอกาสต่อไปด้วย โดยถือฤกษ์ “วันกีฬาแห่งชาติ” (วันที่ 16 ธันวาคมของทุกปี) เป็นจุดเริ่มในการผลักดันสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถทางด้านกีฬาของเด็กไทย ซึ่งกีฬามิได้มุ่งหวังแพ้ชนะหรือเหรียญรางวัลเท่านั้น หากแต่ช่วยให้เยาวชนได้ค้นหาและเพิ่มพูนศักยภาพทักษะด้านกีฬาของตน และเชื่อว่าหลายคนที่ยืนอยู่ในหมู่พวกเรา ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อาจจะได้ติดตราธงชาติไทยไว้ที่อกเสื้อในนาม “ทีมชาติไทย” มีชื่อเสียงเกียรติคุณและความมั่นคงในชีวิต เสมอเหมือนอาชีพอื่น ๆ วันนี้จึงเป็นโอกาสที่จะได้รู้ความสามารถของตนเอง รู้แนวทางที่จะพัฒนาไปสู่ขั้นสูงขึ้นไป ซึ่งเป็นเจตจำนงของการจัดมหกรรมกีฬาในครั้งนี้

ขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการจัดแข่งขัน สพฐ. เกมส์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดี พร้อมขอชื่นชมสปิริตของผู้มีส่วนส่งเสริมทักษะและความเป็นเลิศในแต่ละประเภทกีฬาด้วย หวังว่าในโอกาสต่อไปจะได้มาร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ขอให้ทุกคนได้จดจำสิ่งดีงาม ความมีน้ำใจไมตรี และมิตรภาพที่เกิดขึ้นจากการที่มาพบกัน มาร่วมกันส่งเสริม และเชิญชวนประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการออกกำลังกาย ที่จะเป็นการแบ่งปันรอยยิ้ม ความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นพลเมืองของชาติที่มีความพร้อมในการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

 

 

Written by นวรัตน์ รามสูต
Photo Credit อิทธิพล รุ่งก่อน
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร