สพฐ.เร่งรับย้าย ข้าราชการครูช่วยราชการตามโครงการครูคืนถิ่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๔๙ เขตให้เร่งดำเนินการพิจารณาตำแหน่งว่างรับย้ายครูช่วยราชการตามโครงการครูคืนถิ่นให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ตามบัญชีรายชื่อข้าราชการครูช่วยราชการตามโครงการครูคืนถิ่น (ต่างเขตพื้นที่การศึกษา)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ…

ที่มา สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.