สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา รูปแบบ CC๑

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา รูปแบบ CC๑
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา รูปแบบ CC๑ ตามรายการ ดังนี้
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา รูปแบบ CC1
จำนวน ๔   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.prachin1.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗๒๑๒๕๗๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายดำเนิน เพียรค้า)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑

 

 
(นางสาว โสภา คูสุวรรณ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
 โดย นางสาว โสภา คูสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60046112948&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure