สพป.สกลนคร เขต ๒ สอบราคาซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒
เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน (๔๓.๒๓.๓๐.๐๔ )
 
             สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน (๔๓.๒๓.๓๐.๐๔ ) ตามรายการ ดังนี้
 ซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำนักงาน (43.23.30.04 )
จำนวน ๓๕๘   ชุด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.sakon2.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๗๒๒๓๒๒ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายไพรวัลย์ จันทะนะ)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒

 

 
(นาง จิตรา ทรัพย์โฉม)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
 โดย นาง จิตรา ทรัพย์โฉม นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=60066004377&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure