สมศ.ตั้งคณะทำงานวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนประเมินคุณภาพภายนอกให้ชัดเจน

สมศ.ตั้งคณะทำงานวางกลยุทธ์ขับเคลื่อนประเมินคุณภาพภายนอกให้ชัดเจน

(16 กันยายน 2562) นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และประธานยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.ศธ. พร้อมด้วยนายชยพงศ์ สายฟ้า ที่ปรึกษา รมช.ศธ. และคณะ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. (องค์การมหาชน) เพื่อทบทวนเเนวนโยบายการเเก้ปัญหาที่ตกค้างและกำหนดแนวทางการพัฒนาของ สมศ. เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำหลักในการวัดมาตรฐานการศึกษาของชาติของประเทศ

นายภูมิสรรค์ กล่าวภายหลังประชุมว่า ได้เน้นย้ำการนำนโยบายเร่งด่วนของ ดร.คุณหญิงกัลยา ที่ต้องการให้ขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกไปสู่เป้าหมายสำคัญในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ให้มีคุณภาพและมีความพร้อมก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 ไปสู่การปฏิบัติ จึงหารือว่าต้องมีการกำหนดกลยุทธ์ขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาให้ชัดเจน โดยเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงาน 1 ชุด โดยมีนายจรูญ ชูลาภ อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรักษาการประธานบอร์ด สมศ. เป็นหัวหน้า มีผู้เเทนภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้เกี่ยวข้องร่วม

นอกจากนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะการวางกลยุทธ์หลายประเด็น เช่น ปรับปรุงวิธีการอบรมผู้ประเมินสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน, วางกรอบการประเมินเเก่ผู้ทำหน้าที่ประเมินให้ชัดเจนว่าประเมินเพื่ออะไร เพื่อใคร และทำอย่างไร เพื่อให้ผู้รับการประเมินและสังคมเข้าใจ, แบบการประเมินต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและมีมาตรฐานที่สากลยอมรับ รวมถึงสอดคล้องกับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

อย่างไรก็ตาม ควรต้องวางกรอบเวลาภายในปี 2563 และ 2564 หากจำเป็นอาจต้องให้ผู้ที่มีประสบการณ์มาช่วยวางระบบ ซึ่งต้องหารือกันอย่างรอบคอบและชัดเจนต่อไป

“ส่วนปัญหาอุปสรรคที่มีในการประเมินรอบสี่ เพื่อให้การทำงานทันตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนดและมีคุณภาพ ที่ประชุมและบอร์ด สมศ.เห็นร่วมกันว่า จะเริ่มจากเชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาหารือกันทุกขั้นตอน เเละจับมือไปด้วยกัน ซึ่งเป็นที่น่าชื่นชมยินดีและเห็นเเสงสว่างชัดเจนที่ปลายอุโมงค์ เพราะทุกฝ่ายเห็นในทิศทางเดียวกัน ที่จะช่วยกันเเก้ปัญหาที่ตกค้างสะสม มั่นใจว่าจะนำไปสู่ทิศทางการประเมินภายนอกที่ถูกต้อง” นายภมิสวรรค์ กล่าว

 src=
 src=
 src=

ขอบคุณภาพประกอบ สมศ.