สมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ

นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเวทีเสวนา “องค์กรคุณธรรม : สถานศึกษา สถานพยาบาล และธุรกิจคุณธรรม” ในงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิดหลักการจัดงาน “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ผู้เข้าร่วมเสวนาเวทีนี้ คือ นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พูดในประเด็นสถานศึกษาคุณธรรม, นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง พูดในประเด็นกระทรวง (ส่งเสริม) คุณธรรม, ศาสตราจารย์พิเศษ นพ.สวรรค์ ขวัญใจพาณิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี พูดถึงประเด็นโรงพยาบาลคุณธรรม และนายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์ กรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นและส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย พูดถึงประเด็นการส่งเสริมธุรกิจคุณธรรม โดยนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินรายการ

โดยจัดในรูปแบบการเสวนาคนละ 10 นาที พร้อมทั้งเปิดเวทีให้แลกเปลี่ยนซักถามอีก 20 นาที เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมองค์กรคุณธรรม ตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการขององค์กรได้อย่างไร ผลลัพธ์เชิงสถิติและผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรคุณธรรมให้เกิดความยั่งยืนของแต่ละหน่วยงาน

นอกจากนี้ การเสวนาครั้งนี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม โดยทีมนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) การนำเสนอข้อมูลสถานการณ์คุณธรรม ยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรม การดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรมของภาคีเครือข่าย ระบบและกลไกที่เอื้อต่อการดำเนินงานด้านคุณธรรม และนำเสนอร่างข้อตกลงร่วมของภาคีสมัชชาคุณธรรม

สำหรับการจัดงานงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้สังคมเห็นภาพรวมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ตัวอย่างรูปธรรม แนวทางการขับเคลื่อนอย่างมีพลัง และเกิดข้อเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งข้อสรุปผลจากการแลกเปลี่ยนในเวทีนี้ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จะได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนรับทราบในโอกาสต่อไป

ร่วมกันสร้าง
“พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม”


Written บัลลังก์ โรหิตเสถียร
Photo คณะทำงานฯ
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร