สมาคมมอนเทสซอรีเข้าเยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

                   พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ประธานคณะที่ปรึกษาสมาคมมอนเทสซอรีแห่งประเทศไทย นำ Mr.Philip O’Brien ประธานสมาคมมอนเทสซอรีสากล เข้าเยี่ยมคารวะ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ ณห้องรับรองจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ

          เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีความร่วมมือกับสมาคมมอนเทสซอรีในฐานะผู้เชี่ยวชาญของนวัตกรรมและองค์กรทางวิชาชีพ ซึ้งรับผิดชอบและสนับสนุนคุณภาพการศึกษาระดับสากล ในการนำนวัตกรรมมอนเทสซอรีเพื่อแก้ปัญหาการจัดการเชิงคุณภาพในสถานศึกษา โดยเริ่มทดลองโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของนวัตกรรม ทั้งนี้ผลจากการทดลองพบว่านวัตกรรมดังกล่าวเป็นการปฎิรูปการศึกษาที่สนองพระราชดิรำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้

           จึงได้มีการนำเสนอและหารือเกี่ยวกับโครงการ การขยายผลนวัตกรรมการจัดการเชิงคุณภาพ “มอนเทสซอรีการศึกษาเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อขยายผลการจัดการศึกษาเชิงคุณภาพ นวัตกรรมมอนเทสซอรี ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กรุ่นใหม่และการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายเร่งด่วนของประเทศ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นแกนนำ

 

ธเนศ/ข่าว

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.