สมาคม นสพ.ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี – สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2560 โดยได้รับเกียรติจาก  ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ดีเด่น” แก่บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ ตลอดจนทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาสมาชิกสมาคมฯ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายส่งเสริมการศึกษากับเยาวชนในยุคดิจิทัล” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ ห้องริชมอนด์ บอลล์รูม 1

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวมีใจความตอนหนึ่งว่า กระทรวงศึกษาธิการในฐานะจัดการศึกษาเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2579  กล่าวคือ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย

  • 3Rs คือ การอ่านออก (Reading), การเขียนได้ (Writing), การคิดเลขเป็น (Arithenmatics)

  • 8Cs คือ ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving), ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and Innovation), ทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์ (Cross-cultural Understanding), ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership), ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และการรู้เท่าทันสื่อ (Communications, Information and Media Literacy), ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Computing and ICT Literacy), ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้ (Career and Learning Skills), ความมีเมตตา กรุณา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม (Compassion)

สิ่งสำคัญคือ กระทรวงศึกษาธิการพยายามที่จะเชื่อมโยงการทำงานระหว่างครอบครัวและโรงเรียน ไปจนถึงชุมชน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการดูแลและสร้างเสริมศักยภาพของลูกหลานร่วมกัน เพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และเป็นการน้อมนำพระราชดำรัสคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของ “ให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู” สู่การปฏิบัติ เพราะพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนมาก ถือเป็นเรื่องอันดับแรกที่จะต้องทำเพื่อพัฒนาประเทศ

ในส่วนของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นนโยบายที่รัฐบาลต้องการผลักดันการสร้างลูกหลานเยาวชนที่มีศักยภาพ เพื่อไปพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนประเทศเมื่อเติบใหญ่ในอนาคต ซึ่งทุกภาคส่วนก็มีความพยายามที่จะก้าวไปให้ถึงไทยแลนด์ 4.0 ให้ได้ โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษา ได้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ อย่างรอบด้าน เพื่อสร้างเด็กที่ดีและมีความพร้อมสู่ยุคใหม่ ทั้งในเรื่องของความทันสมัยของศาสตร์และวิชาการต่าง ๆ การปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน ทั้งในเรื่องการทำงาน การเรียน การอยู่ในสังคม เป็นต้น

จึงขอฝากถึงพี่น้องสื่อมวลชน ให้ช่วยเผยแพร่ขยายผลการทำงานด้านการศึกษา ตลอดจนความก้าวหน้างานที่เป็นความร่วมมือระหว่างครอบครัวกับโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ ให้สังคมได้รับรู้ในวงกว้างมากขึ้น รวมทั้งในเรื่องของโครงการโรงเรียนคุณธรรมด้วย ให้ถือเป็นวาระด้านการศึกษา ที่จะมีการเผยแพร่กรอบแนวคิดที่สำคัญ ให้คนในพื้นที่ได้มีความรู้ความเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะทำให้เกิดความพอเพียงในชีวิต, ความซื่อสัตย์สุจริต, ความกตัญญู,ู ความรับผิดชอบ โดยเฉพาะการใช้ Social Media อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาเล่าเรียน ในทางกลับกันไม่ควรใช้เพื่อทำลายความเป็นชนชาติไทย คือ “ความรู้  รัก สามัคคี” อย่างเด็ดขาด ตลอดจนต้องมีความยึดมั่นในอุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นธรรมชาติ และอยู่ในใจของลูกหลานนักเรียน พ่อแม่ ครูบาอาจารย์โดยตลอด รวมทั้งข้าราชการในพื้นที่ต่าง ๆ ขอให้พยายามปฏิบัติตามกรอบแนวคิดข้างต้นให้ได้ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นคนดีของแผ่นดิน

ท้ายสุดนี้ ขอขอบคุณครูอาจารย์ทุกคนทุกสังกัด ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเททำงานให้กับลูกหลานเยาวชนเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศไทย อันเป็นที่รักยิ่งของเราต่อไป

ภายหลังการบรรยาย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการดีเด่น บริษัทดีเด่น องค์กรดีเด่น และผู้สื่อข่าวน้ำดี รวมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรธิดาของสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 33 ทุนด้วย


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
27/8/2560