สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์ โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้ารับเสด็จฯ และกราบบังคมทูลถวายรายงาน และมีนายวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

 width=

 width=

 width=

 width=

รมช.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลถวายรายงาน ดังนี้

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบใต้ฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีความปลาบปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมงานฉลองครบรอบ 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์ในวันนี้

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ถือกำเนิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษา โดยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ อธิบดีกรมสามัญศึกษา ในขณะนั้น ได้ร่วมลงนามโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พุทธศักราช 2533 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เริ่มจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2534 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง อนุญาตให้ใช้สถานที่ปฏิบัติธรรมของวัดไร่ขิงเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว กระทั่งในปีพุทธศักราช 2538 เมื่อการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารหอพักสำเร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงได้ย้ายมาอยู่ ณ สถานที่ตั้งบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พุทธศักราช 2543 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปลี่ยนสถานภาพโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ให้เป็นองค์การมหาชน และเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กระนั้นแล้ว โรงเรียนยังคงได้รับความเมตตาอุปถัมภ์จากวัดไร่ขิงในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องเสมอมา

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในใต้ฝ่าละอองพระบาทนานัปการหาที่สุดมิได้ ตั้งแต่แรกตั้งจวบจนปัจจุบัน อาทิ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามโรงเรียนว่า “มหิดลวิทยานุสรณ์” เมื่อปีพุทธศักราช 2534 และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกร “มหิดล” เป็นตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 11 คนพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และผู้แทนครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกภาคเรียน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2545 จวบจนปัจจุบัน และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชดำริอันมีคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาและการดำเนินงานของโรงเรียน

เพื่อเป็นการระลึกถึงต้นกำเนิดของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงได้กำหนดให้วันที่ 28 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันมหิดลวิทยานุสรณ์ หรือ MWIT DAY วันนี้เป็นวันครบรอบ 30 ปี นับจากวันที่ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ดังนั้น เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้น และผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน และเพื่อสืบสานอุดมการณ์ในการสร้างคนดีคนเก่งไปรับใช้ประเทศและสังคม โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จึงได้ร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์ขึ้น

ด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมในใต้ฝ่าละอองพระบาท ตลอดจนความกรุณาของวัดไร่ขิง และความอนุเคราะห์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จึงทำให้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้รับโอกาสและความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ทำให้มีความสำเร็จและผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมไทยและนานาอารยประเทศ

ในวโรกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ความทรงจำ 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์ และพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นลำดับต่อมา

จากนั้น ขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนักเรียนเก่า จำนวน 3 ราย เข้ารับพระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่น ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ให้เป็นนักเรียนเก่าดีเด่นในด้านต่าง ๆ ได้แก่

ด้านผู้ประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพ นายพันธพัฒน์ คุ้มวิเชียร นักเรียนเก่ารุ่นที่ 4 ผู้บริหาร สวนกล้วยไม้ แอร์ออคิด ที่มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์กล้วยไม้ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมถึงส่งต่อองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจเกษตรกล้วยไม้แบบครบวงจรให้แก่สังคม

ด้านผู้มีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ฉัตรชัย เหมือนประสาท นักเรียนเก่ารุ่นที่ 7 ปัจจุบันตำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาและวิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ซึ่งได้รับการยอมรับให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในการคิดค้นยารักษาโรคอุจจาระร่วงอหิวาตกโรค มีสิทธิบัตรทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

ด้านผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม นายสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร นักเรียนเก่ารุ่นที่ 15 ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ (Saturday School Foundation) มูลนิธิเพื่อการศึกษาที่มีอาสาสมัครร่วมจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรให้กับเด็กยากจน เพื่อที่จะพัฒนาและปลดปล่อยศักยภาพของเด็ก ๆ รวมถึงการพัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืนต่อไป

ท้ายสุด ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ “3 ทศวรรษ แห่งการพัฒนาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” ตามลำดับ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ขอบคุณข้อมูลและภาพข่าว: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
28/8/2563