สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เฝ้ารับเสด็จฯ และกราบบังคมทูลถวายรายงาน และมีนายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ
 width=
 width=
 width=
รมช.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลถวายรายงาน ดังนี้

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 คณาจารย์ และผู้แทนนักเรียนจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมา ทรงเปิดงานการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันนี้

การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ เป็นการเปิดเวทีให้นักเรียนที่มีความสนใจ มีความรู้ความสามารถในวิชาภูมิศาสตร์ ได้มีสนามในการทดสอบความรู้ ฝึกประสบการณ์ในการแข่งขัน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งปีนี้จัดที่สาธารณรัฐตุรกี การแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนตัวแทนจากทุกศูนย์ทั่วประเทศ จำนวน 15 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์โรงเรียน 8 ศูนย์, ศูนย์มหาวิทยาลัย 7 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 99 คน อาจารย์หัวหน้าทีม และรองหัวหน้าทีม จำนวน 31 คน และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการจัดการสอบแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ

ด้านการดำเนินการจัดการแข่งขันมีการจัดสอบ โดยสอดคล้องและใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ กล่าวคือ ใช้เวลาในการสอบ 4 วัน มีการสอบ 3 หัวเรื่อง คือ ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์มนุษย์ และภูมิศาสตร์เทคนิค โดยการสอบข้อเขียน การสอบภาคสนาม และการสอบแบบมัลติมิเดีย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป การจัดการแข่งขันในครั้งนี้โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานระดับนานาชาติ มีความยุติธรรม โปร่งใส และให้ความเสมอภาคแก่ผู้เข้าแข่งขันจากศูนย์ต่าง ๆ ทุกคน

.
บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิก นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และกราบบังคมทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาท พระราชทานพระราชดำรัสเปิดการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2563 เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์แก่คณะผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมการแข่งขันสืบไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
 width=
ขอบคุณภาพข่าว: ประชาสัมพันธ์โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
8/12/2563