สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่