สร้างความรู้ความเข้าใจขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ จัดการอบรม “โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา” เมื่อวันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี โดยได้รับเกียรติจาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรม” ให้แก่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน จำนวน 400 คน โดยนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ นายวณิชย์ อ่วมศรี และนายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, นางปัทมา วีระวานิช ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้บริหาร สอศ. ร่วมให้การต้อนรับและรับฟัง

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมผู้บริหารสถานศึกษาทุกคน ณ ที่นี้ ซึ่งเป็นผู้บริหารอาชีวศึกษายุคใหม่ที่ถือเป็นความหวังของการดำเนินงานตามเป้าหมายการจัดการศึกษาสายอาชีพ เพื่อให้เด็กมีทักษะวิชาชีพ เท่าทันเทคโนโลยี มีงานทำและมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นผู้บริหาร เป็นข้าราชการของแผ่นดิน ได้สวมใส่ชุดข้าราชการสีกากี เปรียบเสมือน “สีของดิน สีของฝุ่น” ซึ่งมีนัยยะว่าข้าราชการเป็นพลังของแผ่นดิน ต้องติดดิน ไม่ถือเนื้อถือตัว เข้าถึงประชาชนได้ เลอะเปรอะเปื้อนดินเปื้อนฝุ่นได้ อีกทั้งยังได้รับเงินเดือนที่มาจากภาษีของประชาชน

ดังนั้น ผู้เป็นข้าราชการย่อมเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอย่างมิต้องกังขา มีความคิดความอ่านในการทำงานที่ถูกต้องตรงกัน ตลอดจนมีความดีความงามเท่าเทียมหรือเสมอเหมือนกันในทุกองค์กร โดยเฉพาะข้าราชการระดับบริหาร ยิ่งต้องให้ความสำคัญและเป็นตัวอย่างในเรื่องของความดีงามให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ด้วย ทั้งความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต มีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่ดี ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดอย่างพร้อมเพียงกันทั้งหมด แต่คงต้องใช้เวลา เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปจนกลายเป็นความยั่งยืนในที่สุด

ส่วนผู้บริหารระดับสูงในจังหวัด โดยเฉพาะผู้ว่าราชการจังหวัด หรือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดให้เจริญก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข สร้างความรักความสามัคคี และเชื่อมโยงการทำงานของแต่ละหน่วยงาน พร้อมน้อมนำ “ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมทั้งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประพฤติปฏิบัติตน การทำงาน และการบริหารงาน เพื่อสร้างความสุขความปลอดภัยให้เกิดขึ้น ที่จะมีส่วนช่วยเสริมการพัฒนาจังหวัดตามตัวชี้วัดหลักที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) กำหนด อาทิ ความก้าวหน้าด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น

กระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินงาน ‘โครงการโรงเรียนคุณธรรม’ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาสถานศึกษา 4.0 ที่จะนำพาความร่มเย็นเป็นสุข ความรู้รักสามัคคี และความเจริญรุ่งเรืองทางการศึกษาสู่ประเทศชาติ โดยขอให้ผู้บริหาร ตลอดจนครูอาจารย์ ผู้ปกครองและลูกหลานนักเรียน ร่วมมือร่วมใจกันขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามตัวชี้วัดหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความพอเพียง 2) ความกตัญญู 3) ความซื่อสัตย์สุจริต 4) ความรับผิดชอบ 5) อุดมการณ์คุณธรรมจริยธรรม

โอกาสนี้ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ได้ฝากแนวทางการทำงานที่จะเป็นปัจจัยความสำเร็จในหลายประการ* ดังนี้

1) แนวทางการพัฒนาของโรงเรียนคุณธรรม คือ การสร้างรากฐานความพร้อมให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนในการฝึกฝนการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วยตนเอง ซึ่งนับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการก้าวออกไปสู่สังคมที่กว้างใหญ่ขึ้นอย่างมีความรับผิดชอบ การไม่ใช้อำนาจบาทใหญ่ ความไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และความไม่หลงลืมตัว ที่จะเป็นเกราะแห่งคุณงามความดีป้องกันตัว

2) สถานศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการแก้ปัญหาภาพลักษณ์ประเทศไทย โดยเริ่มต้นพัฒนาจากภายในตัวบุคคลอันเป็นทรัพยากรสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การเสริมสร้างปรัชญาแห่งการเคารพเชื่อฟังบุพการี ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณใหญ่หลวง และการเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน

3) สถานศึกษาสามารถใช้กระบวนการพัฒนาของโรงเรียนคุณธรรม เพื่อให้นักเรียนมีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และการประกอบสัมมาชีพอันสุจริต ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา

4) การพัฒนาของโรงเรียนคุณธรรมมุ่งให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจในความแตกต่าง แต่ไม่แตกแยก และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสอดคล้องกับแนวทาง “การพัฒนาสังคมไทย 4.0” ที่เป็นสังคมที่มีความหวัง เป็นสังคมที่เปี่ยมสุข และเป็นสังคมที่มีความสมานฉันท์

5) การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมมีกระบวนการในการพัฒนาทั้งระบบอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งจะก่อให้เกิด “สังคมที่มีความเป็นสุภาพชน อ่อนน้อมถ่อมตน และรู้รักสามัคคี” ในสถานศึกษา และสามารถพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเติมเต็มความต้องการของสังคมที่จะสามารถกระทำได้ในโอกาสแรก

6) โรงเรียนคุณธรรมมุ่งเน้นการพัฒนาสังคม ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความรู้ความเข้าใจทางการบริหาร เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากปัญหาความขัดแย้ง

7) แนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจะช่วยเตรียมพร้อมเยาวชนสู่สังคมแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คที่สร้างสรรค์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ให้ร้ายป้ายสีแก่กัน และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีประโยชน์กับประเทศชาติ

8) สถานศึกษาสามารถนำแนวทางของโรงเรียนคุณธรรมมาเป็นกลไกในการพัฒนาการเรียนรู้ และต่อยอดสู่การพัฒนานวัตกรรมคุณธรรมที่สามารถนำไปใช้ และเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9) โรงเรียนคุณธรรมมุ่งสร้างชุมชนคุณธรรม ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อให้เกิดวัฒนธรรม และสังคมคุณธรรมที่ยั่งยืน

10) โรงเรียนคุณธรรมเป็นการสร้างแบบอย่างหรือต้นแบบที่ยั่งยืน เดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท และถ่ายทอดกระบวนการในการเสริมสร้างเยาวชนที่ดีและมีความสามารถให้กับสังคมจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเป็นระบบแบบแผน และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

นายสุเทพ ชิตยวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวถึงการจัดอบรมในครั้งนี้ว่า การอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมแก่ผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาสถานศึกษา ให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 401 คน ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาภาครัฐที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 82 คน, ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2560 จำนวน 160 คน และผู้อำนวยการสถานศึกษาของภาครัฐที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ภายในปีการศึกษา 2559 จำนวน 159 คน

โดยมีกิจกรรม ได้แก่ การเสวนา “ความคาดหวังและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสู่ความสำเร็จ และประสบการณ์การนิเทศโรงเรียนคุณธรรม” ตลอดจนการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ การพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมและปัจจัยสู่ความสำเร็จ: นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ, ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม: รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ, กระบวนการนิเทศติดตามโรงเรียนคุณธรรม: นายนพพร สุวรรณรุจิ ที่ปรึกษาศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ


นวรัตน์ รามสูต, บัลลังก์ โรหิตเสถียร: สรุป/รายงาน
นวรัตน์ รามสูต: ถ่ายภาพ
6/5/2560
*จากเอกสารข่าวสำนักงาน รมช.ศธ.