สร้างป่า สร้างรายได้

 

สร้างป่า สร้างรายได้

 

รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายการดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ในโอกาสเปิดโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบเมื่อวันที่ 29สิงหาคม 2558 ณ บ้านแม่แอบใน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปี 2558 สำนักงาน กศน.ได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างป่า สร้างรายได้ ไปดำเนินการในพื้นที่ทรง งานของจังหวัดเชียงใหม่ น่าน ตาก และแม่ฮ่องสอน รวม 11อำเภอ มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2,113 ราย พื้นที่ทั้งหมด 5,817 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา  

                ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสนี้ว่า แนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในเรื่องการสร้างป่า สร้างรายได้ โดยทรงใช้กระบวนการทางการศึกษาเป็นตัวนำการพัฒนา มุ่งที่จะปลูกฝังกระบวนการเรียนรู้ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ของการแก้ปัญหาบ้านเมือง ซึ่งหมายความว่าในการแก้ปัญหาเรื่องป่าไม้นั้น ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว  แต่ละชุมชนจะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจปัญหาของตนเอง และแสวงหาวิธีการแก้ปัญหาของตนเอง การปลูกป่าในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันทางสภาพภูมิศาสตร์ การที่ฟื้นฟูป่า ต้องมีการเรียนรู้กันอย่างลึกซึ้ง และมีวิธีการปลูกต้นไม้ เพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ต้องให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้ด้วย ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน.ซึ่งเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนภารกิจ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในการสร้างจิตสำนึกในการปลูกป่าและดูแลต้นไม้ที่ปลูกในพื้นที่ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนการสร้างกระบวนการในชุมชน เพื่อให้เกิดเป็นชุมชนเศรษฐกิจพอ เพียง โดยมีการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน ซึ่งนับเป็นภารกิจสำคัญ ในการขับเคลื่อนโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริในพื้นที่เป้าหมาย

อิชยา/สรุป

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.